Left Banner

Left Banner

PODMIENKY SÚŤAŽE „FIND THE BEAT – JOIN THE BEAT“

 

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 1.11.2020 do 31.12.2020 23:59 hod.. Žrebovanie hlavných vecných výhier prebehne dňa  7.1.2021 v popoludňajších hodinách.

 

Organizátorom súťaže je spoločnosť ShowMedia s.r.o., so sídlom Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov, IČO: 44670028, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I,  odd.: Sro, vložka č. 23492/V.

 

Kto sa môže zapojiť?

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má trvalý, prechodný pobyt, resp. doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Súťažiaci mladší ako 18 rokov, alebo nesvojprávne osoby sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a taktiež je povinný tento súhlas kedykoľvek na výzvu usporiadateľa súťaže predložiť v písomnej forme.

Nie je určená osobám v pracovnoprávnom, alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi, objednávateľovi, technickému správcovi, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 116z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, ak niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb bude v súťaži vylosovaná, stráca nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná (ďalej len „súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“).

 

Pravidlá súťaže:

Na našej webstránke www.djcenter.sk môže účastník nájsť tzv „BEATCOINY“, ktoré predstavujú zľavu na nákup. Nájdený „BEATCOIN“ môže využiť OKAMŽITE, alebo najneskôr do 31.12.2020.

 

Do časti súťaže, v ktorej sa žrebujú vecné výhry sa účastník môže zapojiť registráciou svojich kontaktných údajov na webstránke www.djcenter.sk. Po registrácii bude účastník automaticky zaradený do žrebovania o vecné výhry, ktoré sa bude konať 7.1.2021 v popoludňajších hodinách.

 

 

Výhry v súťaži:

Výhrou sú zľavové kupóny a vecné ceny (ďalej len „Výhra“). Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry, alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie. Zľavové kupóny účastník nemôže kombinovať. Vecné ceny budú výhercovi odoslané do tridsiatich dní odo dňa žrebovania prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskou spoločnosťou.

 

V rámci súťaže sme umiestnili na našej webstránke www.djcenter.sk  elektronické kupóny v rôznych hodnotách a v rôznych počtoch, a to konkrétne: 1000x elektronický kupón v hodnote 10 EUR s názvom BEATCHARGER100, 3x elektronický kupón v hodnote 75 EUR s názvom BEATCHARGER500 a 1x elektronický kupón v hodnote 200 EUR s názvom BEATCHARGER1000. Využitie všetkých vyššie uvedených kupónov je platné do 31.12.2020, 23:59 hod..

 

Okrem nájdenia kupónov sa účastník môže zapojiť do súťaže o vecné ceny, a to registráciou svojej e-mailovej adresy a kontaktných údajov na našej webstránke a teda na www.djcenter.sk.

Spomedzi všetkých zaregistrovaných, ktorí sa zaregistrujú na webstránke www.djcenter.sk najneskôr do 31.12.2020, vyžrebujeme výhercov, ktorí vyhrajú hlavné výhry, a to dňa 7.1.2021 v popoludňajších hodinách.

 

Oznámenie a odovzdanie výhier

Vyžrebovaní súťažiaci budú o svojej výhre informovaní prostredníctvom emailovej adresy, ktorú zadávali pri registrácii a následne im budú výhry odoslané prostredníctvom Slovenskej pošty/kuriérskou spoločnosťou, a to v lehote 30 dní odo dňa vyžrebovania.

 

Záverečné ustanovenia

Vecné výhry majú v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350,- EUR (slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto Výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti. 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Organizátorovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane  osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifkačných a kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email). 

Účastník Súťaže ako dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely účasti na súťaži a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia obdobia Trvania Súťaže. 

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak bude vyžrebovaný ako výherca

bude o tom informovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol pri registrácii.

Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva ako dotknutej osoby podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej Organizátorovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť Účastníka Súťaže v Súťaži. 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť podmienky, ak je to nevyhnutné. Všetky zmeny však  Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom rovnakým, ako vyhlásenie súťaže.

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži. 

Výklad súťaže Organizátora je záväzný.

Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.djcenter.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 1.11.2020.