Left Banner

Left Banner

Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Všeobecné ustanovenia

Pre všetky obchodné vzťahy medzi firmou ShowMedia s.r.o. (registrovaný obchodník), Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov, Slovensko (ďalej len "Showmedia") a zákazníkom platia nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky vo svojom práve platnom znení. Zákazníci môžu byť ako podnikatelia, tak i spotrebitelia. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny úkon na účely, ktoré z väčšej časti nemôžu byť priradené jej podnikateľskej, alebo samostatne zárobkovej činnosti. Podnikateľom je akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba prípadne právne spôsobilá skupina osôb, ktorá pri uzavretí právneho úkonu koná v rámci svojej podnikateľskej alebo samostatne zárobkovej činnosti.

Prezentácia produktov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale iba nezáväzný online katalóg sortimentu tovaru. Kliknutím na tlačidlo "Kúpiť" odosiela zákazník záväznú objednávku tovaru zo svojho nákupného košíka. Bezprostredne po odoslaní objednávky nasleduje potvrdenie prijatia objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde prostredníctvom separátneho potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci uloží text zmluvy a prostredníctvom elektronickej pošty zákazníkovi pošle údaje o objednávke ako aj Všeobecné obchodné podmienky. Po zadaní loginu má zákazník možnosť prezrieť si všetky svoje doterajšie objednávky.

Firma Showmedia si vyhradzuje právo vzdať sa sľúbeného plnenia v prípade, že sa po uzavretí zmluvy ukáže, že príslušný tovar nie je k dispozícii, hoci došlo k uzavretiu zodpovedajúceho záväzku na plnenie. V tomto prípade bude zákazník o tejto skutočnosti okamžite informovaný. Prípadné už uskutočnené protiplnenie bude bezodkladne vrátené. Akékoľvek ďalšie požiadavky voči firme Showmedia sú vylúčené.

Pri objednávke v e-shope zákazník vykonáva nasledovné technické kroky:

Kliknutie na príkazové tlačidlo "Prejsť do pokladne" v zobrazenom nákupnom košíku

Prechod na stránku so všeobecným prehľadom objednávky, na ktorú pri nákupe postupne prebehnú nasledujúce kroky.

Krok 1. V ďalšej etape budú prehľadne ukázané "Všetky položky Vašej objednávky"; tu máte možnosť zmeniť obsah svojho nákupného košíka.

Krok 2. Výber ponuky "Fakturačná a dodacia adresa" (v prípade, že zákazník nevlastní u firmy Showmedia žiadny zákaznícky účet; v opačnom prípade sú tieto adresy už uložené);

Zadanie kolónky "Fakturačná adresa";

Ak sa fakturačná adresa odlišuje od dodacej adresy, môžete kliknutím na políčko "Pridať novú adresu".

Krok 3. Vybrať "Spôsob dopravy" (kliknutím na požadovaný spôsob dopravy)

Krok 4. Vybrať "Spôsob platby" (kliknutím na požadovaný spôsob platenia)

Krok 5. Kliknutím na pridať "Promo kód" (v prípade že vlastnite voucher firmy Showmedia - z vernostného systému Beatcharger).

Krok 6. Uzavretie objednávky kliknutím na tlačidlo "Objednávka s povinnosťou platby"

Ku každému z menovaných krokov sa zákazník dostane prostredníctvom bežných funkcií svojho internetového prehliadača.

§ 2 Dodacie podmienky

Ak je zákazníkom podnikateľ (ákup a ičo), uskutoční sa dodávka zásadne na jeho nebezpečenstvo. To platí aj v prípade čiastkových dodávok. Ak je zákazníkom koncový spotrebiteľ, k prevodu rizika neočakávanej straty alebo zhoršenia kvality zakúpenej veci dochádza aj pri zásielkovom predaji až v čase podania návrhu na zákazníkovi. Nezáleží na tom, či je zákazník s prijatím veci v meškaní. Tovar je dodaný na dodaciu adresu udanú zákazníkom.

Všetky ceny predstavujú ceny pri platbe v hotovosti vrátane DPH, pripočítavajú sa prípadné náklady na balenie a dodanie tovaru.

Doručenie v rámci Slovenska stojí 7,99 euro za objednávku. U objednávok nad 50 euro zasielame po Slovensku bezplatne. Poplatky za dodanie do iných krajín nájdete v kapitole Poplatky za dodanie. Pri dodávkach do tretích krajín sa zákazníkovi k cene pripočítavajú dodatočné poplatky a cla.

Pokiaľ je zákazník obchodníkom v zmysle obchodného zákonníka, sú on alebo ním poverená osoba povinní tovar ihneď po prevzatí skontrolovať, či tovar pri preprave neutrpel škodu. Zistitené škody vzniknuté pri preprave, či prípadné poškodenia obalu tovaru si zákazník, obchodník v zmysle obchodného zákonníka, musia pri prevzatí nechať písomne ​​potvrdiť prepravcom a potom ohlásiť. Zákazníkov-spotrebiteľa žiadame právne nezáväzne, aby nám zjavne, rozpoznateľné dopravné škody takisto ohlásili.

§ 3 Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ je zákazník spotrebiteľom, má právo do štrnástich dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov. Lehota na odstúpenie činí štrnásť dní odo dňa, keď zákazník alebo ním poverená tretia osoba, ktorú nie je dopravca, prevzala do vlastníctva poslednú časť tovaru.

2. Pokiaľ chce zákazník uplatniť svoje právo na odstúpenie, musí nás (ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov, tel: +421 55 633 24 23, mob: +421 917 184 283) o svojom rozhodnutí “odstúpiť od zmluvy” informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. poštou zaslaným listom, alebo e-mailom).

3. Pre dodržanie lehoty stačí, keď zákazník pred uplynutím lehoty odošle oznámenie o svojom zámere využiť právo na odstúpenie.

4. Následky “Odstúpenie” Pokiaľ zákazník odstúpi od tejto zmluvy, sme povinní mu bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali jeho oznámenie o odstúpení od zmluvy, vrátiť všetky obdržané finančné čiastky, a to vrátane dopravného (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v následku jeho rozhodnutí nechať si tovar od nás dodať iným ako štandardným spôsobom). Pre toto vrátenie peňazí použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý využil zákazník pri pôvodnej transakcii, s výnimkou prípadu, že bolo výslovene dohodnuté niečo iné. V žiadnom prípade však za toto vrátenie zákazníkovi nebudú započítavané žiadne poplatky. Vrátenie peňazí môžeme odmietnuť až do okamihu, než obdržíme späť zaslaný tovar, alebo ako nám zákazník podá dôkaz, že nám tovar už odoslal - podľa toho, čo nastane skôr.

5. Zákazník je povinný nám tovar zaslať alebo odovzdať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informoval o svojom odstúpení od tejto zmluvy. Pre dodržanie lehoty stačí, aby nám zákazník tovar pred koncom štrnásťdňovej lehoty tovar odoslal. Náklady spojené s vrátením tovaru nesieme my.

6. Za prípadné zníženie hodnoty tovaru nesie zákazník zodpovednosť len v prípade, keď k tomuto zníženiu hodnoty došlo na základe skúšania zloženia, vlastností a funkčnosti tovaru vo väčšom než nutnom rozsahu.

7. Vylúčenie práva na odstúpenie “Právo na odstúpenie” neplatí na:

    * Tovar, ktorý nebol vyrobený vopred a pre ktorého výrobu bola rozhodujúca individuálna voľba zákazníka a jeho pokynmi, alebo ktoré bolo jednoznačne prispôsobené osobným potrebám spotrebiteľov,

    * Zapečatený tovar, ktorý nie je vhodné vracať z hygienických či zdravotných dôvodov a ktorého zapečatenie bolo po dodaní odstránené,

    * Zvukové nahrávky, videozáznamy či počítačový softvér v zapečatenom obale, ktorého zapečatenie bolo po dodaní odstránené,

    * Noviny, časopisy alebo obrázkové časopisy s výnimkou zmlúv o predplatnom.

§ 4 Záruka a náhrada škody

1. Nedostatky alebo poškodenia, ktoré zaviní zákazník alebo firma ShowMedia s.r.o. nepoverená tretia osoba neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych dielov, sú zo záruky vylúčené.

2. Záruka sa ďalej nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným používaním.

3. Pokiaľ zákazník vedome prijme závadný tovar alebo predmet objednávky, patria mu záručné nároky v ďalej uvedenom rozsahu len v prípade, že si ich výslovne a písomne ​​vyhradí bezodkladne po prevzatí tovaru.

4. Nároky na náhradu škody spôsobenej poškodením zásielky pri preprave patrí zákazníkovi iba v prípade, že zásielku skontroloval a splnil oznamovaciu povinnosť podľa §2 bod 4. Toto neplatí, ak je zákazník spotrebiteľom.

5. Záručná doba nového tovaru je 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť okamihom prevodu rizika. Záručná doba použitého tovaru činí len 12 mesiacov, ak firma ShowMedia s.r.o. neprijme neobmedzené ručenie podľa § 4, bod 7, najmä v prípade poškodenia života, telesného poškodenia alebo poškodenia zdravia. Ak je zákazníkom podnikateľ, je záručná doba nového tovaru jeden rok a použitého tovaru šesť mesiacov od okamihu prevodu rizík, ak firma ShowMedia s.r.o. neprijme neobmedzené ručenie podľa § 4, bod 7, najmä v prípade poškodenia života, telesného poškodenia alebo poškodenia zdravia.

6. Ďalej sa záruka riadi zákonnými predpismi.

7. Za iné škody ako škody vzniknuté poškodením života, telesným poškodením alebo poškodením zdravia ručí firma ShowMedia s.r.o. iba v prípade, že ku škodám došlo zavinením zo strany firmy ShowMedia s.r.o., alebo ňou poverenej pomocnej osoby (napr. Dodávkové služby), a to buď na základe zámerného alebo hrubo nedbalého konania alebo zavineným porušením jednej z podstatných zmluvných povinností. Ručenie za náhradu škody presahujúce tento rámec sa vylučuje. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku zostávajú nedotknuté. Pri porušení podstatných zmluvných povinností z nedbanlivosti ručí firma ShowMedia s.r.o. iba za predvídateľné škody.

§ 5 Tri roky záruky firmy ShowMedia s.r.o.

ShowMedia s.r.o. preberá ešte nad rámec zákonného ručenia 3 ročnú záruku v súlade s týmito ustanoveniami:

 3 ročnú záruku poskytuje firma ShowMedia s.r.o. na značky Pioneer DJ, Prolights a  Tribe.

 ShowMedia s.r.o. poskytuje záruku na všetky závady, ktoré sa vyskytnú počas časového obdobia 3 rokov od prevodu rizík a ktoré sú preukázateľne spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Nárok na záručné plnenie má iba zákazník, ktorý je spotrebiteľom; tento nárok je neprenosný.

 Zo záruky sú vylúčené:

    * Použité výrobky.

    * PC produkty a príslušenstvo, ak z opisu daného tovaru nevyplýva niečo iné.

    * Výrobky, ktoré podliehajú opotrebeniu buď vplyvom normálneho používania alebo inak.

    * Závady výrobku, ktoré boli spôsobené nedodržaním návodu na použitie, neprimeraným používaním, vystavením výrobku extrémnym podmienkam, neadekvátnymi prevádzkovými podmienkami, preťažením alebo nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.

    * Závady výrobku, ktoré boli spôsobené využitím neoriginálneho príslušenstva alebo doplňujúcich či náhradných dielov.

    * Výrobky, ktoré boli upravované, alebo na nich boli vykonané zmeny.

    * Minimálna odchýlky od požadovaného stavu výrobku, ktoré nijako neobmedzujú jeho fungovanie ani hodnotu.

3. Odstránenie nedostatku, ktorý podlieha záruke poskytovanej firmou ShowMedia s.r.o., prebieha takým spôsobom, že závadný produkt podľa našej voľby buď bezplatne opravíme alebo vymeníme za bezchybný produkt (príp. Aj za novší model). Nahradené výrobky alebo ich časti prechádzajú do vlastníctva firmy  ShowMedia s.r.o..

4. Nárok na záručnú opravu je nutné uplatniť počas záručnej doby. K tomu je potrebné daný produkt po vyžiadanie tzv. Free-Way poukážky poslať spolu s kópiou faktúry späť firme ShowMedia s.r.o..

5. Táto záruka nezakladá iné nároky než v týchto záručných podmienkach uvedené právo na odstránenie závad na výrobku.

6. Uskutočnením záručného plnenia sa záručná lehota výrobku ani nepredlžuje, ani znova nezačína.

7. Záručné práva zákazníka podľa § 4 a právnych predpisov nie sú týmito záručnými podmienkami nijako obmedzené.

§ 6 Splatnosť a platobné podmienky

1. Faktúry firmy ShowMedia s.r.o. sú splatné ihneď a bez zrážok, pokiaľ nebolo písomne ​​dohodnuté inak. U dodávok na dobierku sa tovar platí v hotovosti pri prevzatí zásielky. U objednávok s platbou vopred tovaru odošleme až po prijatí platby. Pri platbách kreditnou kartou prebieha vlastné odpísanie z účtu až v okamihu vystavenia faktúry a expedície tovaru. Celková suma sa ale na kreditnej karte zákazníka zarezervuje priamo pri odoslaní online objednávky.

2. Firma ShowMedia s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť šeky či iné bezhotovostné platobné prostriedky. Ich prípadné prijatie prebieha vždy len na princípe Dati solutionis causa. Platby v cudzej mene sa pripisujú podľa výpisu z banky. Bankové poplatky hradí zákazník.

3. Ak sa zákazník dostane s platbou kúpnej ceny do omeškania, je suma kúpnej ceny počas doby omeškania úročená sadzbou o 5 percentuálnych bodov vyššia, než je základná úroková sadzba. V prípade, že firme ShowMedia s.r.o. preukázateľne vznikla väčšia škoda z omeškania, je ShowMedia s.r.o. oprávnený si ju nárokovať.

§ 7 Výhrada vlastníctva

1. Ak je zákazník obchodníkom v zmysle slovenského obchodného zákonníka, ostáva dodaný tovar vlastníctvom firmy ShowMedia s.r.o. až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok zákazníkom, a to vrátane všetkých vedľajších pohľadávok. Pri zmluvách so spotrebiteľmi si firma ShowMedia s.r.o. vyhradzuje vlastníctvo až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

2. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny nie je zákazník oprávnený postúpiť tovar tretej osobe alebo iným spôsobom ohroziť vlastníctva firmy ShowMedia s.r.o.. Zákazník už teraz odstupuje svoje budúce nároky oproti kupujúcemu firme ShowMedia s.r.o., a síce až do výšky kúpnej ceny, dohodnutej medzi firmou ShowMedia s.r.o. a zákazníkom, a to aj s úrokmi a vedľajšími nákladmi. Firma ShowMedia s.r.o. prijíma toto odstúpenie.

§ 8 Miesto plnenia a súdna príslušnosť

1. Platí výhradne slovenské právo, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Ak je zákazník spotrebiteľom, platí toto len v prípade, že poskytovaná ochrana nebude odopretá zákonnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklé bydlisko.

2. Miestom plnenia pre všetky nároky z obchodných vzťahov s firmou ShowMedia s.r.o. sú Košice (Slovensko), ak je zákazník obchodníkom, právnickou osobou verejného práva alebo verejnoprávne majetkom so zvláštnym právnym postavením.

3. Ak je zákazník obchodníkom, právnickou osobou verejného práva alebo verejnoprávne majetkom, sú Košice výhradným sídlom súdu pre všetky spory vyplývajúce priamo alebo nepriamo zo zmluvného vzťahu so zákazníkom alebo z týchto všeobecných obchodných podmienok.

§ 9 Alternatívne riešenie sporov

Predávajúci nie je povinný a zásadne ani ochotný zúčastniť sa procesu riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom zmierovacia komisia.

§ 10 Záverečné ustanovenia

Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok - nezávisle na dôvodu - neúčinné, zostane účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.